Природни науки

Природни науки

Monday, May 2, 2016

За темите на натпреварот и котизацијата

На регионалниот натпревар натпреварувачите ќе одговараат на прашања од сите теми кои се предвидени да се изучуваат согласно наставната програма, по биологија, физика и хемија.

На регионалниот натпревар НЕМА да бидат вклучени само последните теми од наставната програма. Поточно кажано, на регионалноот натпревар нема да има прашања од темите:
- ЗВУК за IV одделение и
- ИСТРАЖУВАЊЕ НА РАСТОТ НА РАСТЕНИЈАТА за V одделение.

Котизацијата за натпреварот се уплаќа на сметката на Друштвото на биолозите на РМ. Подолу се дадени потребните податоци.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.