Природни науки

Природни науки

Wednesday, May 16, 2018

Учество на наставници-ментори во работата на Државната комисија

Почитувани колешки и колеги,
Државната комисија на својата последна седница донесе одлука да вклучи наставници-ментори во работата на Државната комисија. Првите три одделенски наставници од три различни региони, првите три предметни наставници од 5. одделение од три различни региони и првите три предметни наставници од 6. одделение од три различни региони ќе бидат вклучени во работата на Државната комисија.
Тие ќе имаат обврска да учествуваат во прегледувањето на тестовите и во одговарање на приговорите од менторите.

Пријавувањето на менторите се врши по електронски пат, со пополнување формулар кој можете да го најдете ОВДЕ.

ВНИМАНИЕ! Ако за една иста категорија се јават повеќе ментори од еден ист регион, тогаш ќе биде избран менторот кој прв се јавил. Штом ќе биде исполнет бројот на пријавени ментори, формуларот автоматски ќе се исклучи.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.