Природни науки

Природни науки

Tuesday, November 1, 2016

За прашањата и темите за натпреварите по природни науки

Потсетување за менторите на некои правила при креирање на тестовите за натпреварите, кои треба да ги земат предвид при подготовката на натпреварувачите:

1. Во тестовите може да бидат поставени прашања во кои се потребни знаења од изучениот материјал од претходната учебна година по предметот природни науки (за 4. од 3. одделение, за 5. од 4. одделение и за 6. од 5. одделение).

2. Прашањата за натпреварите ќе бидат составувани согласно наставните програми за предметот Природни науки и материјалор даден во учебниците кои се во тековна употреба.

3. Согласно член 6 став 2 од Правилникот за организација и реализација на натпревари по Природни науки за учениците од основното образование, Државната комисија се оградува од евентуално неточно и нестручно напишани содржини, дадени во литературата, вклучително учебниците и наставните програми, и ќе ги признава стручно точните одговори.

Темите за натпреварите по Природни науки по одделенија са следниве:

4. ОДДЕЛЕНИЕ                                                         5. ОДДЕЛЕНИЕ

Општински натпревари                                             Општински натпревари
- Живеалишта                                                             - Испарување и кондензација
- Цврсти материи, течности и гасови                       - Како ги гледаме нештата околу нас
- Правење струјни кола                                              - Движењето на Земјата
- Како работат магнетите                                           - Сенки

Регионални натпревари                                              Регионални натпревари
- Живеалишта                                                              - Испарување и кондензација
- Цврсти материи, течности и гасови                        - Како ги гледаме нештата околу нас
- Правење струјни кола                                               - Движењето на Земјата
- Како работат магнетите                                            - Сенки
- Скелет и мускули                                                      - Животниот циклус на цветните растенија

Републички натпревар                                                Републички натпревар
- Живеалишта                                                              - Испарување и кондензација
- Цврсти материи, течности и гасови                        - Како ги гледаме нештата околу нас
- Правење струјни кола                                               - Движењето на Земјата
- Како работат магнетите                                            - Сенки
- Скелет и мускули                                                      - Животниот циклус на цветните растенија
- Звук                                                                            - Истражување на растот на растението


                                                            6. ОДДЕЛЕНИЕ

                                                            Општински натпревари
                                                            - Повратни и неповратни промени
                                                            - Органи и системи во телото на човекот
                                                            - Спроводници и изолатори
                                                            - Грижа за животната средина
                                                            - Пубертет

                                                            Регионални натпревари
                                                            - Повратни и неповратни промени
                                                            - Органи и системи во телото на човекот
                                                            - Спроводници и изолатори
                                                            - Грижа за животната средина
                                                            - Пубертет
                                                            - Синџири на исхрана

                                                            Републички натпревар
                                                            - Повратни и неповратни промени
                                                            - Органи и системи во телото на човекот
                                                            - Спроводници и изолатори
                                                            - Грижа за животната средина
                                                            - Пубертет
                                                            - Синџири на исхрана
                                                            - Маса и тежина


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.